CBH PHOTO

ข่าวประชาสัมพันธ์
Facebook
 • สำนักงาน กศน. มอบหนังสือตามโครงการบรรณสัญจรเพื่อส่งมอบให้แก่ห้องสมุดประชาชนและบ้านหนังสือชุมชนเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ 5 จังหวัด
 • การคัดเลือกบ้านหนังสือชุมชนต้นแบบ ระดับกลุ่มกรุงเทพมหานคร ปี 2560
 • การคัดเลือกบ้านหนังสือชุมชนต้นแบบ ระดับกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด ปี 2560
 • การคัดเลือกบ้านหนังสือชุมชนต้นแบบ ระดับจังหวัด ปี 2560
 • การคัดเลือกนักจัดกิจกรรมสร้างเสริมการอ่านและการเรียนรู้ของบ้านหนังสือชุมชน
 • สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมอบหนังสือให้สำนักงาน กศน.
 • การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการดำเนินงานบ้านหนังสือชุมชนผ่านระบบ Smart Phone
 • กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรมอบหนังสือบริจาคให้กับกศน.
 • 25ปีนานมีบุ๊คส์บริจาคหนังสือให้กับห้องสมุดประชาชนทั่วประเทศ

 • บ้านหนังสือต้นแบบ
  free counters